ΤΙΤΛΟΣ: Καινοτόμο Καταλυτικό Σύστημα
Καθαρισμού Απαερίων Μονάδας Φορμαλδεΰδης

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟForCat

ΚΩΔΙΚΟΣ: Τ1ΕΔΚ-01704

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος κατεργασίας απαερίων βιομηχανικών μονάδων φορμαλδεΰδης, το οποίο δεν θα απαιτεί προθέρμανση των απαερίων και θα βασίζεται σε καταλύτες χαμηλού κόστους και υψηλής ενεργότητας ήδη από θερμοκρασία 35οC.