Καινοτόμο Καταλυτικό Σύστημα Καθαρισμού Απαερίων Μονάδας Φορμαλδεΰδης

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ: ForCat
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-01704

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος κατεργασίας απαερίων βιομηχανικών μονάδων φορμαλδεΰδης, το οποίο δεν θα απαιτεί προθέρμανση των απαερίων και θα βασίζεται σε καταλύτες χαμηλού κόστους και υψηλής ενεργότητας ήδη από θερμοκρασία 35οC. Αυτό θα επιτρέψει το σχεδιασμό απλούστερου διαγράμματος ροής του συστήματος και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της βιομηχανικής μονάδας. Ειδικότερα, στόχοι του έργου είναι:
• Ο προσδιορισμός της βέλτιστης σύστασης των καταλυτών
• Η επιλογή του καταλληλότερου μονολιθικού υποστρώματος για τη διασπορά του καταλύτη
• Ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του καταλυτικού μετατροπέα για εφαρμογή σε τυπικές βιομηχανικές μονάδες παραγωγής φορμαλδεΰδης
• Η πιστοποίηση των κρίσιμων παραμέτρων της καταλυτικής συμπεριφοράς σε εργαστηριακό πρωτότυπο
• Η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην κατεύθυνση της εμπορικής αξιοποίησης
μέσω του παγκόσμιου δικτύου πελατών της CHIMAR HELLAS.

Ο εφαρμοζόμενος σήμερα μετατροπέας έχει υψηλό χρόνο ζωής (> 5 έτη), αλλά και υψηλό κόστος λόγω της παρουσίας των ευγενών μετάλλων (Pt, Pd), αλλά και της ανάγκης προθέρμανσης της τροφοδοσίας. Οι συμμετέχοντες φορείς προτείνουν την αντικατάσταση των ευγενών μετάλλων με άλλους οξειδικούς καταλύτες μεταβαλλόμενης σύστασης ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία έναυση της αντίδρασης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Τα υπό μελέτη βιομηχανικά απαέρια περιέχουν CO, μεθανόλη και διμεθυλαιθέρα, η συγκέντρωση των οποίων πρέπει να είναι μικρότερη από 40 ppm στην έξοδο του καταλυτικού μετατροπέα. Θα εξετασθούν τόσο μεταλλικά όσο και κεραμικά υποστρώματα εναπόθεσης της ενεργού φάσης. Η μελέτη των καταλυτικών ιδιοτήτων θα λάβει υπόψη όλες τις απαιτήσεις της βιομηχανικής εφαρμογής για τις συνθήκες λειτουργίας των καταλυτών, ενώ θα χρησιμοποιηθεί πλειάδα αναλυτικών τεχνικών για τον λεπτομερή χαρακτηρισμό της καταλυτικής δομής.