ΕΕ 1 Ανάπτυξη καταλυτών

Βελτιστοποίηση σύστασης καταλυτών
Εναπόθεση καταλυτών σε μονολιθικά υποστρώματα
Χαρακτηρισμός καταλυτών


ΕΕ 2 Μοντελοποίηση και σχεδιασμός μετατροπέα

Κατάστρωση μοντέλου αντιδραστήρα
Μελέτη επίδρασης παραμέτρων μονολίθου
Σχεδιασμός μετατροπέα σε διάφορες κλίμακες μεγέθους


ΕΕ 3 Μελέτη εργαστηριακού πρωτοτύπου

Κατασκευή εργαστηριακού πρωτοτύπου
Μελέτη λειτουργίας εργαστηριακού πρωτοτύπου

 

ΕΕ 4 Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση

ΕΕ 5 Ενισχύσεις καινοτομίας


ΕΕ 6 Συμμετοχή σε εμπορική έκθεση